ROUND BASE

TABLE BASE

SINGLE BASE 01

SINGLE BASE 02

DOUBLE BASE

SQUARE TAPPER BASE


SQUARE BASE PLASTIC

NEW SQ. BASE PLASTIC

JHARI BASE-3Address

Street No.1, Udyog Nagar, Gadaipur, Near Focal Point, Jalandhar

Ph: 84375-11000

bedi.vicky@yahoo.com